Audyt energetyczny - termomodernizacyjny

AUDYT na kredyt

    Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym nam jakie jest zużycie energii przez nasz budynek na ogrzewanie, chłodzenie, wentylacje i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wg stanu istniejącego oraz po dokonanych ulepszeniach termomodernizacyjnych.

    W audycie dokonuje się wyboru optymalnych rozwiązań termomodernizacyjnych, wśród których głównymi są: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu/stropodachu, remont instalacji c.o., c.w.u. wymiana okien i drzwi itp. Audyt energetyczny stanowi:

1. dla właściciela budynku podstawę do podjęcia decyzji o realizacji ulepszeń termomodernizacyjnych
2. ubieganie się o premie termomodernizacyjną która jest formą pomocy państwa przy realizacji przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego)
3. dla banku udzielającego kredyt dowód, że inwestycja jest opłacalna ekonomicznie, czyli uzyskane oszczędności umożliwią spłatę kredytu
4. dla Banku Gospodarstwa Krajowego podstawę do przyznania premii termomodernizacyjnej, czyli sfinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
5. podstawę do założeń do projektu dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

Skorzystanie z kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią termomodernizacyjną przynosi nam oszczędności na kosztach ogrzewania , dzięki którym spłacanie rat kredytu nie nadwyręża budżetu domowego a jednocześnie zyskujemy wyraźną poprawę komfortu w użytkowaniu budynku.

Audyt energetyczny => premia termomodernizacyjna => oszczędności i cieplejszy dom

    W myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, (Dz.U. z 2008r. nr 223, poz. 1459):

=> audyt energetyczny - jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

=> przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

WitamyAudytŚwiadectwa energetyczneKontakt
webdesign by: pixeldreams.pl