Świadectwa energetyczne

    Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu jest dokumentem określającym wielkość energii niezbędnej do zaspokajania różnych potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

    Pod pojęciem różnych potrzeb rozumie się energie niezbędną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji (chłodzenia).

    Ponadto w przypadku budynków użyteczności publicznej do energii niezbędnej do ich użytkowania zalicza się również energie na oświetlenie.

    W świadectwie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu dokonuje się oceny wielkości zapotrzebowania na energię wynikającą z przeznaczenia, wieku i standardu budynku jak również jego systemów instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji czy klimatyzacji – na podstawie stałych i obiektywnych uwarunkowań technicznych.

    Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla nowego budynku/lokalu oddawanego do użytkowania oraz budynków/lokali będących przedmiotem obrotu rynkowego (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynków których charakterystyka energetyczna w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie.

    Świadectwo energetyczne jest kluczowym elementem systemu oceny energetycznej budynku, opracowanym przez upoważnionego eksperta dokumentem charakteryzującym jakość budynku z punktu widzenia zapotrzebowania na energię, czyli elementy decydujące o kosztach jego użytkowania. Cechy energetyczne decydujące o kosztach eksploatacji, mają również istotny wpływ na komfort zamieszkania i użytkowania budynku/lokalu.

    Na grunt polski zapisy z ‘Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków’ (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) zaimplementowano wprowadzeniem zmian w Ustawie Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, Dz.U. z 2007r., nr 191, poz. 1373) oraz wydaniem odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, z których zasadniczym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008r., nr 201, poz. 1240).

    Zawarta w Prawie Budowlanym powinność ustalania charakterystyki energetycznej w formie świadectwa, dla każdego budynku/lokalu oddawanego do użytkowania oraz budynku/lokalu podlegającego zbyciu lub wynajmowi, ma na celu zapewnić nabywcy i najemcy pełną dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku/lokalu – koszty eksploatacji, a przez to umożliwić dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu.WitamyAudytŚwiadectwa energetyczneKontakt
webdesign by: pixeldreams.pl